15.6 อิเล็กตรอนที่ถูกกักในบ่อศักย์อนันต์หนึ่งมิติ

Back to: