2.1 การเคลื่อนที่, ตำแหน่งและกรอบอ้างอิง, ปริมาณที่ใช้บรรยายการเคลื่อนที่

Please purchase the course before starting the lesson.

Back to: ปรับพื้นฐาน Physics > Lesson 2 Motion in One and Two Dimensions