2.5 การตกอย่างอิสระของวัตถุ

Preview

Back to: ปรับพื้นฐาน Physics > Lesson 2 Motion Along a Straight Line

ใส่ความเห็น