7.5 การประยุกต์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

Back to: