7.6 แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไหลผ่านในสนามแม่เหล็ก

Back to: