1.6 ความหนาแน่นอิเล็กตรอนและรูปร่างของออร์บิทัล

Please purchase the course before starting the lesson.

Back to: ปรับพื้นฐาน Chemistry > Lesson 1 ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอะตอม