นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ be-engineer.com เก็บรวบรวม
  1.1. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน (เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด)
  1.2. รายละเอียดข้อมูลการติดต่อ (เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ รหัสไปรษณีย์)
  1.3. ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ (เช่น คุกกี้ หมายเลข IP และข้อมูลอุปกรณ์)
  1.4. ข้อมูลการซื้อสินค้า และประวัติการเข้ารับบริการ (เช่น วันที่ซื้อสินค้า)
  1.5. ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านเปิดเผยให้แก่บริษัท
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านได้ให้หรือใช้ ผ่านเว็บ be-engineer.com และ be-eigneer.com ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับอนุญาต และตกลงว่า เป็นสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของ be-engineer.com และ be-engineer.com สามารถใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารดังกล่าว เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาด และเพื่อใช้จัดส่งข้อหมูลหรือติดต่อสื่อสารกับท่านได้
 3. หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารในส่วนรายละอียดเกี่ยวกับตัวท่าน และข้อมูลการติดต่อ ท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองใน เมนูสมาชิก แต่หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ท่านสามารถติดต่อทีมงาน ([email protected]) เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกเป็นการเฉพาะได้
 4. ท่านสามารถร้องขอให้ลบข้อมูลต่างๆ ได้ตลอดเวลาทาง [email protected]
 5. be-engineer.com มีนโยบายในการเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการ และไม่มีนโยบายในการเผยแพร่หรือส่วต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคล/บริษัทอื่น ดังนั้น be-engineer.com จะไม่ทำงานตรวจสอบ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ be-engineer.com มีความเชื่อโดยสุจริตว่า เป็นกรณีที่จำเป็นต่อการตรวจสอบ แก้ไข หรือเปิดเผย ข้อมูลนั้น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อคำเนินกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อบังคับให้เป็นไปตามจ้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ be-engineer.com เพื่อป้องกันสิทธิของ be-engineer.com หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการอื่น
 6. be-engineer.com ใช้ Cookie เพื่อช่วยให้เรารู้ว่า ท่านซื้อคอร์สเรียนอะไรไว้ในตะกร้าสินค้า และช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของท่าน เพื่อให้เราสามารถพัฒนาบริการของเราให้ดียิ้งขึ้น ท่านสามารถปิดคุกกี้จากบราวเซอร์ของท่านได้ แต่ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของทาง be-engineer.com ได้
 7. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่านสูญหาย หรือได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ซึ่งรวมไปถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กหรอนิกส์ (Hack) be-engineer.com สงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดในกรณีดังกล่าว โดยไม่ต้องรับผิดต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 8. be-engineer.com ใช้ Facebook Login ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเก็บในระบบของ Facebook
 9. เพื่อความปลอดภัยในข้อมมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่านและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ be-engineer.com โดยเคร่งครัด และท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น