2.3 สมการสำหรับการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว

Please purchase the course before starting the lesson.

Back to: ปรับพื้นฐาน Physics > Lesson 2 Motion in One and Two Dimensions