3.8 การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว

Please purchase the course before starting the lesson.

Back to: ปรับพื้นฐาน Physics > Lesson 3 Newton’s Laws of Motion