1.6 เฉลยโจทย์เพิ่มเติม ข้อ 1-3 ถึง 1-6

Please purchase the course before starting the lesson.

Back to: ปรับพื้นฐาน Chemistry (หลักสูตรปี 64) > Lesson 1 อะตอมและธาตุ