1.4 โครงสร้างอะตอมตามแบบกลศาสตร์คลื่น

Please purchase the course before starting the lesson.

Back to: ปรับพื้นฐาน Chemistry > Lesson 1 ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอะตอม