2.9 สภาพไฟฟ้าลบ

Please purchase the course before starting the lesson.

Back to: ปรับพื้นฐาน Chemistry > Lesson 2 แนวโน้มของสมบัติตามตารางพีริออดิก