Problem 6-14

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

6-14. จงหา Area Moment of Inertia ของแกน u และ v

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 6 เฉลยแบบฝึกหัด