Problem 1-11

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-11. เส้นเชือก CD รับแรงขนาด 200 N
) จงเขียนเวกเตอร์ของแรงตึงเชือก CD
) จงหาโมเมนต์รอบจุด A

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด