Problem 1-21

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-21.  จงหาโมเมนต์รอบแกน AB จากแรง F = 300 N ดังรูป

 

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด