Problem 1-33

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-33. จงแทนที่แรงทั้ง 3 ด้วย wrench และคำนวณหา
) ขนาดของแรงและคับเปิลโมเมนต์
) จุดที่ wrench กระทำ

 

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด