Problem 1-27

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-27.  จงแทนแรงทั้ง 4 ด้วย แรง และ couple ที่จุด A กำหนดระยะ d = 400 mm

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด