Problem 1-22

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-22. จากรูปต้องออกแรง P ตั้งฉากกับมือจับให้เกิดโมเมน์หรือทอร์ค 80 lb·in เพื่อใช้บิดสกรู A ออกจากเบ้า จงคำนวณหาแรง P ที่กระทำตั้งฉากกับมือจับนั้น 

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด