Problem 1-18

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-18. จงหาโมเมนต์รอบจุด A (ขนาดและทิศทาง) กำหนด P = 20 lb

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด